הצהרת סודיות

הצהרת סודיות למתנדב באיל"ן

אני הח"מ ___________________ ת"ז ______________________

מצהיר ומאשר בזאת כי הואיל וברצוני להתנדב באיל"ן במעון לנכים בית קסלר אשר כתובתו גורדוניה 9 קרית חיים.
 
והואיל וידוע לי כי התנאי הראשון להתנדבותי ו/או עבודתי באיל"ן הוא שמירה על סודיות לגבי כל מידע על כל אדם אשר פנה לאיל"ן בעבר או שיפנה לאיל"ן בעתיד, בבקשה לקבלת מידע, או סיוע בעבר או בעתיד,
 
הואיל ובמסגרת התנדבותי ו/או עבודתי באיל"ן אני עשוי לקבל מידע לגבי כל אדם שפנה או שיפנה, בעבר או בעתיד, הן במישור המקצועי והן במישור האישי,
 
והואיל והנני מוכן לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות הנקובות להלן בקשר לשמירת סודיות באיל"ן,
 
לפיכך ובהתאם לזאת הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן:

1. א. לא להוציא מסניף איל"ן ו/או מהמסגרת בה אני מתנדב ו/או כל עובד כל מסמך הדן בנושאי שיקום נכים, ו/או בנושא אחר כלשהו הקשור לאיל"ן.

ב. לא להוציא מסניף איל"ן ו/או מהמסגרת בה אני מתנדב ו/או עוד כל רישום שקשור      
לשיקומו של אדם נכה בין אם הייתי שותף/ה לתהליך שיקומו של האדם הנכה ובין אם לא, ו/או בכל נושא אחר כלשהו הקשור לאיל"ן.

2. לא למסור לאף אדם או כל גוף משפטי אחר, מכל מין וסוג שהוא, בלי אישור לכך מראש ובכתב מאת איל"ן ו/או האדם הנכה ו/או אפוטרופסו, כל מסמך או העתק ממסמך מן המסמכים הכלולים בסעיפים א' ב' לסניף 1 הנ"ל, ו/או אחרים כלשהם.

3. לא למסור לאף אדם ו/או לשום גוף משפטי, מכל מין וסוג שהוא, כל אינפורמציה הן בכתב והן בע"פ הן במישרין והן בעקיפין בקשר לכל הנעשה בתהליך שיקומו של אדם  כלשהו באיל"ן, ו/או לכל נושא אחר הקשור ו/או הנוגע לאיל"ן.

4. לא לגלות מידע ולא להראות לאדם ו/או לגוף משפטי אחר כלשהו, מכל מין וסוג שהוא, מסמך ו/או מסמכים כלשהם מכל מין וסוג שהם אשר הגיעו לידי ו/או יגיעו ו/או היו ו/או יהיו בשליטתי ו/או בידיעתי ו/או בחזקתי תוך כדי עבודתי ובקשר לעבודתי ו/או התנדבותי באיל"ן.

5. הנני מתחייב לשמור בקפדנות על הסודיות כמפורט בהצהרה זו וזאת במשך כל תקופת עבודתי ו/או התנדבותי איל"ן ובתקופה בלתי מוגבלת לאחר תום עבודתי ו/או התנדבותי באיל"ן.

6. הנני מצהיר/ה כי הצהרה זו והתחייבות זו נחתנה על ידי מתוך רצוני החופשי והמלא ללא כל כפיה ו/או אונס, לאחר שקראתי אותה לפני חתימתי עליה והבנתי היטב את תוכנה והמשמעות המשפטית של כל התחייבויותיי הכלולות בה.

7. הריני מצהיר/ה כי זה שמי, להלן חתימתי וכן תוכן הצהרתי אמת ונכון.

 

ולראיה באתי על החתום
 
היום ___________ לחודש ___________ שנה ___________
 
חתימה ____________________