שאלון הכרות למתנדבים

שם משפחה: ___________________________________ שם פרטי: ____________________________
רחוב ומספר: ____________________ ישוב ____________________            מיקוד ________________
טל.בית ______________________ טל.נייד ______________________ פקס _____________________
תאריך לידה __________________ מצב משפחתי ________________  מס' ת.זהות_________________
 
דואר אלקטרוני ______________________________________________________________________

 

מגבלה רפואית: ____________________________ מגבלה אחרת: _____________________________
כיצד הגעת אלינו ____________________________________________________________________
השכלה_____________________________      מקצוע  _______________________________
שפות ______________________________
ניסיון התנדבות:  כן/לא, באיזו מסגרת: _______________________________________________
ציפיות מההתנדבות: _________________________________________________________________
באילו תחומי התנדבות יש לך עניין ________________________________________________________
כמה פעמים בשבוע      _________________________    כמה שעות _____________________________

הצהרה

הריני מצהיר/ה כי לא הורשעתי בכל עבירה שהיא עוון או פשע.  חתימה ________________

למילוי על ידי הרכזת

התרשמות כללית _______________________________________________________________
שובץ ל: ________________________________________________________________
עובד עד: ____________________  פרישה: _____________________________________
שם המראיין:  _________________          חתימת המראיין _______________________________
 
חתימת המתנדב ______